Daily sketches #1

Yana dmitruk daylis

Everyday warm-ups